مقالات

خیانت در امانت

عنصرمادی شامل تصاحب ,تلف ، مفقود یا استعمال نمودن اشیاء امانی
خیانت درامانت مستلزم تصاحب ، تلف ،مفقود ویا استعمال ناروای مالی است که به عنوان امانت سپرده شده و قرار بر این بوده است که آن مال مسترد و یا به مصرف معینی برسد .بنا براین باید ازطرف امین یا وکیل و یا غیره و به طور کلی کسی که مال به او سپرده شده است عملی سر بزند که در اثر آن عمل ،مال به صاحب آن مسترد نشود.
در عین حال تنها تاخیر در استرداد مال دلیل خیانت نیست .بنا براین امینی که پس از موعد مقرر( یا مستاجر مال منقولی که پس از انقضای مدت اجاره ) مال را مسترد نمی دارد در صورتی که قصد تصاحب و استفاده شخصی مطرح نبوده و به علت فراموشی مال در آن مدت بی مصرف مانده باشد مسئولیت کیفری ندارد.
عدم استرداد باید مقرون به سوء قصد باشد مراجع قضائی در عمل به مطالبه قبلی مال توجه خاص قرار دارند و این امر معمولا به وسیله ارسال اظهارنامه احراز می گردد.
صرف عدم استردادمال مورد امانت خیانت در امانت نیست بلکه سوء نیت در عمل مزبور شرط تحقق بزه است .بنابراین اگر امین در قبال مطالبه حق الزحمه نگهداری مال مورد امانت از استرداد آن خودداری کند قابل تعقیب و مجازات نیست و چنین اختلافی امر حقوقی تشخیص می شود.وکیل در کرج
1-تصاحب شیئی مورد امانت
به مالکیت در آوردن مال مورد امانت و خودداری از پس دادن آن مال به مالک اصلی آن .
2-تلف کردن شیئی مورد امانت
شامل از بین بردن عمدی مال امانی است مانند خراب کردن, شکستن ، سوزاندن ویا مصرف کردن مال مورد امانت .
3- مفقود کردن شیئی مورد امانت
گم شدن مال در اثر مسامحه و یا نا آگاهی شخص امین موجب تحقق جرم خیانت در امانت نیست.( در اتلاف یا مفقود کردن مال مورد امانت سوء نیت شرط تحقق بزه است.بنا براین اگر کسی اسکناس هزار ریالی از کسی بگیرد و ببرد تا آن را خرد کند و پس از مراجعت ادعا کند که آن را مفقود کرده است بدون احراز سوءنیت قابل مجازات نیست و بر عهده صاحب مال است که سوءنیت متهم را در مفقود کردن اسکناس ثابت کند.
4-استعمال شیئی مورد امانت
اگر کسی از رد کردن برگ جیره بندی عیال مطلقه اش خودداری کند و آن را خود مورد استفاده قرار دهد مرتکب خیانت در امانت شده است و عملش از مصادیق این ماده است.


برای مشاوره در زمینه خیانت در امانت با ما تماس بگیرید.32400680-026


کلید واژه ها : وکیل در کرج,خیانت در امانت ,


مطالب بیشتر:

 

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680