مقالات

در اقاله

در اقاله
بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تناسخ کنند.
1-انحلال قرار داد به 3 صورت امکان پذیر است :
-انحلال به تراضی که در اصطلاح ( اقله ) و یا (تفاسخ ) نامیده می شود..بدین گونه که همان اراده ای موجد عقد، عقد را با توافق یکدیگر منحل می کنند.
- انحلال ارادی  که با تصمیم یکی از طرفین انجام می شود و یک عمل حقوقی است و بر خلاف اقاله که در شمار قرار دادهاست، ایقاع محسوب شده و نیازی به تراضی ندارد.انحلال ارادی را فسخ و اختیاری که طرف عقد لازم در فسخ آن دارد ، را (خیار) می گویند.
- انحلال قهری که خود به خود انجام می شود و اراده طرفین در آن نقشی ندارد و در اصطلاح به آن ( انفساخ ) می گویند .مانند تلف مبیع قبل از قبض و فوت یا حجر در عقود جایز.
2- اقاله عبارت است از تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زو ال اثر آن در آینده . وکیل در کرج
3- اقاله عقد است و تحقق آن ، محتاج تراضی و اهلیت است.
4- اقاله معالمه جدیدی نیست بلکه عقدی را که طرفین سابقا منعقد کرده اند قطع و از ادامه آثار آن جلوگیری می نماید.
5- به اعتقاد برخی ، اقاله فقط از سوی متعاقدین ممکن است و قائم مقام متعاقد , چنین اختیاری ندارد.
6- اقاله به عقد لازم اختصاص دارد زیرا عقد جایز به اراده هر یک از طرفین قابل فسخ است و نیازی به تراضی طرفین ندارد.
7-اسباب انحلال وقف و نکاح حصری بوده و اقاله انها به دلیل مخالفت با نظم عمومی باطل است ، اقاله ضمان نیز به دلیل مغایرت با حقوق مضمون عنه ، غیر نافذ و منوط به تنفیذ مضمون عنه است ، همچنین خود اقاله ،قابل اقاله نیست چرا که اقاله از اسباب انحلال عقد استو حال آنکه اقاله اقاله ، موجب تشکیل عقد پیشین می گردد ، بنابراین اگر طرفین قصد عدول از اقاله را دارند باید مجددا عقد را انشاء کنند ، اقاله در ایقاعات نیز راه ندارد.
8- درج شرط فرعی یا خارجی و اضافی در اقاله ، مانعی ندارد ، اما اگر شرط دو عوض اصلی را تغییر دهد، با مقتضای اقاله مخالف است و ممکن است سبب بطلان اقاله شده و یا آن را به عقد دیگری تبدیل کند. وکیل در کرج
9- انحلال قرارداد ، اصولا ناظر بر آینده است ،اما  این قاعده با نظم عمومی در ارتباط نیست و طرفین می توانند با تراضی یکدیگر ، اثر انحلال را به گذشته سرایت دهند.
10- در جایی که تعهدات اجرا شده یا تملیک صورت گرفته است ، اثر اقاله تنها محدود به انحلال عقد نیست بلکه آثار به جای مانده از آن عقد ، را نیز از بین می برد و دو عوض بر می گردد.
11- انحلال قهری یا انفساخ ، یا در نتیجه تراضی قبلی است یا به حکم قانون .
12- در انحلال قهری به حکم قانون ، می توان به تلف قهری موضوع تملیک در عقود معاوضی و یا فوت در عقدی که شخصیت طرف ، قید تراضی است ، اشاره کرد.
13- شرط فاسخ ، ویژه عقد لازم نیست و در عقد جایز نیز راه دارد.
14- شرط فاسخ در قراردادی که خیار شرط در آن باطل است ، راه ندارد ، مانند نکاح و وقف.
15-شرط فاسخ ، تراضی است که دو طرف درباره انفساخ احتمالی عقد در آینده می کنند و بدین وسیله آثار ناشی از عقد را محدود به زمان معین یا  عدم وقوع شرایط خاص می سازند .
16- طرفین می توانند با تراضی یکدیگر، انفساخ عقد در موارد مستند به حکم قانون را مشروط یا ممنوع سازند.مگر آنکه التزام به عقد ، با مقتضای آن یا نظم عمومی ، مغایرت داشته باشد.
17- تفاوت شرط فاسخ با خیار شرط در این است که در خیار شرط یکی از طرفین ، یا هر دو یا شخص ثالث ، اختیار دارد ، عقد را در مهلتی معین فسخ کند ، اما در شرط فاسخ ، اگر چه سبب منفسخ می شود.


در صورت راهنمایی و اطلاعات بیشتر با ما مشاورین و وکلای ما تماس حاصل فرمایید.32400680-026


کلید واژه: تفاسخ,به هم زدن قرار داد بین دو نفر،اقاله , وکیل در کرج


مطالب بیشتر:

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680