مقالات

طلاق در صورت غیبت مرد

 در قانون اصل بر بقای کانون خانواده است به همین دلیل مهم است که قانون،جامعه و مردم باید در سمت و سوی حرکت کنند که اقدام های آنها به دفاع از این نهاد اجتماعی و نیز 

بقای آن کمک کند و اصل در دادگاه بر حمایت از این نهاد استوار است.

در صورت غیبت مرد ،زن دچار عسر و حرج شده .به همین دلیل قانونگذار در صورت غیبت طولانی شوهر به زن حق طلاق را داده است.

 به کسی که از غیبت او مدت نسبتآ طولانی گذشته و از  او هیچگونه خبری نیست غایب مفقودالاثر گفته می شود.

براساس قانون مدنی ،مدت غیبت مرد برای طلاق بیش از 4 سال است که طی تشریفاتی زن میتواند تقاضای طلاق بدهد و قاضی زن را به جای مرد طلاق بدهد .

به دلیل اینکه شخص غایب بعد از گذشت این مدت زنده فرض نمیشود زن باید بعد از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد .طبق ماده 1156  قانون مدنی

درخواست طلاق توافقی از طرف زن در یکی از روزنانه های کثیر الانتشار تهران به طور 3 دفعه متوالی هر کدام 1ماه آگهی شود.

اگرشخص بعد از وقوع طلاق بازگردد دیگر حقی نسبت به همسر خود ندارد مگر اینکه در طول مدت عده زن (چهار ماه و ده روز )برگردد.

در صورتیکه حداقل 6 ماه از تاریخ غیبت زوج گذشته باشد زوجه میتواند برای طلاق و حقوق خود دادخواست طلاق غیابی تقدیم دادگاه دهد.

موسسه حقوقی دیاکو با حضور وکلای مجرب برای همکاری با شما هستن.

برای وکیل در کرج با ما تماس بگیرید.  02632400680

 

 

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680