مقالات

مباحث ارث

مبحث ارث در عقد موقت :همسران در عقد موقت از یکدیگر ارث نمی برند اگر بین آنها طلاق ایجاد شده باشد تنها تا زمان باقی مانده عده جزء وراث همدیگر خواهند بود و بعد از

پایان عده دیگر از اموال یکدیگر ارث نخواهند برد.

از نظر قانون هر کس در زمان حیات اختیار اموال خود را دارد و میتواند اموال را به هر کس که بخواهد انتقال بدهد فقط این کار کاملآ باید به صورت قانونی انجام شود .

اما اختیار اموال متوفی تا زمانی که تقسیم قانونی و انحصار ورثه  انجام نشود با قانون است واین تقسیم طبق قوانین و به صورت عدالت انجام می شود.

هر ورثه ای که در تقسیم ارث نام برده نشود می تواند آن را به هم بزند . وکیل در کرج

طبق ماده 861 قانون مدنی:زن بعد از مرگ همسرش ارث می برد به شرط این که در عقد دائم او باشد و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد.

ماده 880 قانون مدنی :اگر زن که وارث شوهرش است او را به قتل برساند ارث نخواهد برد.

ماده 942 قانون مدنی:زنی که عقد دائم مرد متوفی بوده ارث میبرد واگر زنی که در عقد موقت مرد بوده ارث نخواهد برد.

ماده 943 قانون مدنی :اگر مرد زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به صورت معمول انجام می شود)طلاق بدهد و در زمان عده فوت کرده باشد زت از اموال شوهر ارث می برد.

 برای اطلاع از سایر حقوق خود از وکلای دیاکو مشاوره بگیرید.

طبقات ارث:

طبقه اول:درجه یک (پدر ،مادر،و فرزندان)

درجه دوم:اولاد اولاد (نوه های متوفی)

طبقه دوم: درجه اول اجداد(مادر بزرک و پدر بزرگ وبرادر و خواهر)

درجه دوم:فرزندان خواهر و برادر و پدرها و مادرها و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها

طبقه سوم:درجه اول (عمو و عمه و دایی و خاله)

درجه دوم: اولاد آن ها ( فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله)

زن و شوهر در کنار سایر وراث ارث می برند و هیچ یک از وراث نمی توانند مانع ارث بردن آن ها شود. وکیل در کرج

سهم ارث زوجه :در صورتی که فرزند داشته باشد از همسر فوت شده خود 1/8 . و در صورتی که فرزند نداشته باشد1/4

سهم ارث زوج:اگر فرزند داشته باشد 1/4 . واگر فرزند نداشته باشد1/2

سهم ارث مادر: اگر متوفی فرزند یا خواهر یا برادر داشته باشد 1/6 . و اگر فرزند و خواهر و برادر نداشته باشد 1/3

سهم ارث پدر: اگر متوفی فرزند نداشته باشد 1/6

سهم ارث دختر:در صورتی که متوفی پسر نداشته باشد 1/2 نصف.واحد یک دختر2/3 متعدد .

سهم ارث خواهر : مشترک از پدر و مادر و یا مشترک از پدر در صورتی که برادر یا اجداد پدری نباشد 1/2(واحد یک خواهر) 2/3 متعدد .

سهم ارث برادر و خواهر: (مشترک از مادر در صورتی که متوفی اجداد مادری نداشته باشد)1/6 -1/3 متعدد.

وکیل در کرج . وکیل پایه یک متخصص در امور ارث در موسسه دیاکو برای  گرفتن وقت قبلی  با شماره تماس ذیل تماس حاصل فرمایید.

                                                                                                                         09014298500


کلید واژه ها : سهم ارث زن، سهم ارث مرد، سهم ارث پدر، سهم ارث مادر، سهم ارث خواهر ، سهم ارث برادر،ارث در عقد دائم، ارث در عقد موقت، ارث،

 

 

 

 

 

 

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680