مقالات

سفته

سفته یکی از اسناد تجاری که اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات خود از آن استفاده می کنند، سفته سندی که به موجب آن امضاء کننده  متعهد می شود  که مبلغی وجه در

زمان معین یا به محض مطالبه از سوی دارنده در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شحص کار ساز کند.

سفته در وجه دو شخص است صادر کننده ( مدیون یا بدهکار) و شخص دیگر که ممکن است در هنگام صدور سفته معین یا نامعلوم باشد .

در صورتی که برای  شخص معین :صادر شود نام و نام خانوادگی او درسفته آورده می شود در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود حامل

شخص معین و در مورد دوم :دارنده سفته در مقابل صادر کننده طلبکار می شود و باید مبلغ سفته را در سر رسید بپردازد اگر سفته عندالمطالبه باشد صادر کننده باید به محض

مطالبه مبلع را پرداخت نماید. وکیل در کرج

از جمله شرایطی که باید در سفته نوشته شود:

1-مهر وامضاء

2- تاریخ صدور

3-مبلغی که باید توسط صادر کننده پرداخت شود با حروف

4- تاریخ پرداخت

5-نام گیرنده وجه

به یاد داشته باشید زمانی که شما این موارد را انجام ندهید در واقعه بهگیرنده این اجازه را میدهید که خودش آن را پر کند و خود را با خطرات زیادی مواجه می کنید.

اصلآ ایرادی ندارد که صادر کننده علت صدور سفته را هم قید کند مثلآ :اعلام کند بابت خرید (گوشی) اما شروطی در سفته نمی توان عنوان کرد.

درصورت عنوان شدن دارنده سفته از مزایای مربوط به آن محروم خواهد شد.

روش های وصول سفته

از طرق مراحعه قضایی دادگستری:دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه مسئولان سند تجاری اقامه دعوی می کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادر کننده منجر

شود ار مالی از محکوم توقیف نشود می تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.

از طریق اجرای اسناد رسمی :چون سفته از اسناد لازم اجراء است در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کند می تواند علیه صادر کننده پشت نویس و ضامن به اجرای

اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توفیف  اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.

برای برد در این مسیر به بهترین روش با وکلای محرب و باتجربه موسسه دیاکو در تماس باشید.      

                                                                                                                                      وکیل در کرج                     09014298500

 

 

 

 

 

 

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680