مقالات

نحوه وصول مهریه

در حال حاضر نحوه وصول مهریه از طریق محاکم دادگستری و مراجع ثبتی می باشد مطالبه مهریه در محاکم خانواده ،مستلزم تقدیم دادخواست از سوی زوجه یا وکیل وی و پرداخت 

هزینه دادرسی به میزان مهرالمسمی درخواستی یا اخذ اعسار قطعی به معافیت موقت از تآدیه هزینه مذبور می باشد.

وصول مهریه از طریق مراجع ثبت هم لازم به درخواست زوجه از دفتر ازدواج است که عقد در آنجا صورت گرفته است و صدور اجرائیه ثبتی و طی تشریفات قانونی مقرر بوده و در هر

دو حالت ، می توان نسبت به وصول مهریه از طریق مراجع مذبور برآمد.در صورت قطعیت حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه و صدور و ابلاغ اجراییه حسب درخواست زوجه از سوی

اجرای احکام دادگاه خانواده به موقعه اجرا گذارده می شود. وکیل در کرج

در صورت توقیف اموال مرد از قبل ، نسبت به انتقال عینی یا تخصیص علنی آن به زوجه اقدام و در صورت نداشتن مال ، بنا به درخواست زوجه به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای

محکومیت های مالی نسبت به حبس مرد به عنوان محکوم علیه پرونده به حبس ، نسبت به تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط در پرداخت مهریه طبق ماده 3 قانون مذبور عمل

می کرد. وکیل در کرج

همچنین که فوت زوج پس از وقوع نکاح ، تاثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن میتواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زوجه حق مذکور به ورثه وی منتقل

می شود.

هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یک صد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد،وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی است.

هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده

و اگر مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت، از مال ضبط شده استیفا می نماید در غیر این صورت بنا بر تقاضای محکوم له ممتنع را در صورتیکه معسر نباشد

تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.چنانچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد آن مال عینآ و به ذی نفع تحویل می شود واگر رد آن ممکن نباشد بدل آن (مثل یا قیمت)از اموال

محکوم علیه بدون رعایت مستثنیات دین استیفا می گردد.

 جهت اطلاع از وصول مهریه وکیل در کرج با ما در تماس باشید:

درمورد سایر محکومیت های مالی،با رعایت مستثنیات دین مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مال و جهت استیفای محکوم به توقیف و به فروش می رسد،و چنانچه ملائت

محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد ، از حبس وی خوداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.

 ما  در موسسه حقوقی دیاکو بر اساس واقعیات موجود به شما قول میدهیم در کمترین زمان ممکن این کار را به ثمر برسانیم .

 جهت تعیین وقت مشاوره وکالت در کرج با ما تماس بگیرید :                                             09014298500

 

 

 

 

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 09364422550