مقالات

کلیات طلاق

اماده 1133- مرد میتواندبا رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراحعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره- زن نیز می تواندبا وجود شرایط مقرر در موارد (1119)،(1129)،(1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید>

ماده 1134- طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنود واقع گردد.

ماده 1135- طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است. وکیل در کرج

ماده 1136- طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

 ماده 1137-ولی مجنون دائمی می تواند درصورت مصلحت مولی علیه ،زن او را طلاق دهد.

ماده 1138- ممکن است صیغه طلاق را به توسل وکیل اجراء نمود.

ماده 1139-طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود.

ماده 1140-طلاق زن در حال مدت عادت زنانگی یا در نفاس صحیح نیست ،مگر طوری که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که

اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

ماده 1141- طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست،مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.

ماده 1142- طلاق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.

اگر میخواهید از راهش وارد شوید و زودتر به نتیجه برسید حتما از تجربه یک وکیل حرفه ایی استفاده کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل در کرج تماس بگیرید.                                             09014298500

 

 

 

 

 

 

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680