مقالات

موانع ارث

 

 موانع ارث:

 از جمله دقیق ترین قواعدی که در قانون مدنی مطرح شده است ، احکام و قواعد حاکم بر ارث می باشد.

 معنای حقوقی ارث به معنای عرفی آن بسیار نزدیک است از نظر  عرفی ، ارث مالی است که بعد از فوت شخص به بازماندگان و وارثان او تعلق می گیرد که البته در این خصوص

 مقررات و قواعد تقسیم ارث باید مورد رعایت قرار بگیرد . بر اساس مقررات قانونی ، ارث عبارت است از انتقال قهری حقوق و دارایی متوفی به ورثه او . این معنااز ارث مشابه

 مفهوم ترکه نیز می باشد . ترکه عبارت است از کلیه اموال و حقوق مالی که پس از پرداخت شدن دیون و تعهدات شخص متوفی ، به بازماندگان یا وارثان شخص تعلق دارد.

  برای روشن شدن مسیر  از وکلای وکیل در کرج راهنمایی بخواخید.

 از جمله موانع ارث شامل:

  1 - قتل مورث : طبق ماده 880 :قتل از موانع ارث می باشد کسی که مورث خود را عمدآ بکشد ار ارث ممنوع می شود.

فاعل از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردآ باشد یا به  شرکت دیگری .

2- کفر:طبق ماده 881 :کافر از مسلمان ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفی کافری،مسلمان باشد وراث کافر ارث نمی برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشد.

3- لعان :

طبق ماده 882:
اگر مردی انتساب فرزندی به خودش را انکار کند و به زن خود تهمت زنا بزند ، رابطه توارث میان آنها از بین می رود.بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی

که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر ومادر از او ارث نم یبرند ، لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادر خود و همچنین مادر وخویشان مادری از او ارث می برند.

رجوع بعد از لعان:

ماده 883: هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می برد،لیکن از راحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برد.

4- زنا:

مطابق ماده 884:

ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد.لیکن اگر حرمت رابطه ای که طفل ثمره آن نباشد نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد

طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس. وکیل در کرج

5-غایب مفقود الاثر:

طبق ماده 879 :اگر بین وراث غایب مفقودالاثر باشد سهم او کنار گذاشته می شود تا حال او معلوم شود ،در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به سایر وراث

برمی گردد والا به خود او یا به ورثه او می رسد.

6- جنین:طبق ماده 878 : هر گاه درحین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث میگردد تقسیم ارث به عمل نمی آید تا حال او

معلوم شود.

 و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشدکنار گذارند و حصه هر

 یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

 پرونده های حقوقی که به ما واگذار می شود ، بنا به تخصص وکلا ، به بهترین و متخصص ترین وکیل در زمینه و موضوع آن پرونده ، واگذار می شود.

 وکیل ارث در کرج،وکیل برای ارث، وکیل تقسیم ارث،وکیل انحصار وراثت

   برای گرفتن مشاوره با وکلای موسسه دیامو در تماس باشید :                            09014298500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 09364422550