مقالات

وکیل خلع ید

 

وکیل خلع ید

خلع ید به معنای چیزی را از دست دیگری به زور و اجبار درآوردن است

در این دعوا خوانده به مالکیت خواهان اقرار دارد و خواهان هم می پذیرد که تصرف خوانده کاملآ قانونی است یک دعوای حقوقی در اموال غیر منقول است.

اگر شخصی در این دعوا به طور غیر قانونی در مال غیر منقول دیگری تصرف کند و صاحب مال بخواهد مال خود را از دست متصرف بگیرد باید دعوای خلع ید را طرح کند.

در این دعوا ممکن است شخص به دیگری استفاده از ملک خود ار بدهد و بعد بخواهد اجازه خود را پس بگیرد.

طبق ماده 308 قانون مدنی :غصب استیلا بر حق غیره به نحوه عدوان است.

برای اینکه بتوان طرح دعوای خلع ید را عنوان کنیم باید 3 شرط را داشته باشد.

1_در تصرف خوانده باشد                                                     2-خواهان مالک اصلی باشد                                             3_غیر قانونی و غیر مجاز بودن تصرف

 

 

مطالب دیگر

وکیل مشاور در کرج

وکیل خبره در کرج

دعاوی ملکی

وکالت امورملکی درکرج

در خصوص امور ملکی اگر با مشکل مواجعه شدید می توانید با وکیل خلع ید برای گرفتن مشاوره و یا دادن پرونده خود به آنها با کارشناسان مربوطه تماس داشته باشید. 

و اقدامات کار ها را به وکیل در کرج بسپارید . 

نکات کلیدی :وکیل خلع ید ،وکیل در کرج ،وکیل خلع ید ،وکیل در کرج ،وکیل خلع ید ،وکیل در کرج ،وکیل خلع ید ،

این متن توسط تولید و محتوا دیاکو تولید شده .

تماس با ما

09014298500

 

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680