مقالات

تهدید اشخاص ( اخاذی و یا اخذ مال به عنف یا شانتاژ )

تهدید اشخاص ( اخاذی و یا اخذ مال به عنف یا شانتاژ )
تهدید همیشه به صورت صدمه ولطمه بر نظم اخلاقی مجنی علیه و مستقل و جدای از موضوع آن تحقق می پذیرد .در واقع برای ایجاد تشویش و نگرانی و مضطرب ساختن دیگری و با ورود ضرر بر نظم اخلاقی است که مجنی علیه به ضرب و شتم یا حرق و انفجار خانه و یا حتی به ورود خسارات جانی و مالی تهدید  می شود .
1-اخذ سند یا نوشته به عنف و یا  با اکراه و تهدیدوکیل در کرج
یکی از مصادیق قانونی تهدید اخذ سند یا نوشته بر خلاف میل و رضای شخص است . هرکس با جبر وقهر یا با اکراه و تهدید ، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
2- تهدید و اخاذی و یا اخذ مال به عنف (شانتاژ )
از جرائم مهم بر ضد شخصیت معنوی افراد ، تهدید و اخاذی (یا شانتاژ) است .هر گاه کسی  دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضرر های نفسی یا شرفی یا مالی ویا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید .اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دوسال محکوم خواهد شد.
3- تهدید به وسیله چاقو و یا اسلحه دیگر
تهدید به وسیله چاقو عنوان تظاهر یا قدرت نمایی با چاقو را دارد ، که مشمول قانون خاص است . هرکس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر، تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود ، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
عنصر مادی تهدید اشخاص  
1-وسیله تهدید
2-موضوع تهدید
3-جرم اخذ سند به عنف و یا تهدید : - الزام دیگری به دادن نوشته یا سند با اجبار یا اکراه . - الزام دیگری به امضاء یا مهرنوشته یا سند تنظیم شده قبلی . - اخذ سند یا نوشته متعلق به دیگری یا امانی به عنف .
4-عنصر مادی جرم تهدید و اخاذی (شانتاژ)
الف) ضرر نفسی
ب) ضرر شرفی
ج ) افشای سر
د ) ضرر


اگر شما را تهدید میکنند یا از شما اخاذی می شود جهت مشاوره با وکیل با ما تماس یگیرید 32400680-026


کلید واژه:

تهدید کردن, اخاذی گرفتن, جرم باج گرفتن,وکیل در کرج

مطالب بیشتر:

 

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680