مقالات

جرم صدور چک پرداخت نشدنی

جرم صدور چک پرداخت نشدنی وکیل در کرج
صدور چک به نحو غیر قابل پرداخت عهده یکی از بانکها و تسلیم آن به دیگری یا غیر قابل پرداخت نمودن چک صادره به یکی از وسایل پیش بینی شده در قانون صدور چک .
ضمانت اجرای کیفری جرم صدور چک پرداخت نشدنی : برابر ماده 7 قانون صدور چک  هر کس مرتکب بزه صدور چک بلا محل گردد به شرح زیر محکوم خواهد شد:
الف ) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد ، که در این صورت با گذشت شاکی بعد از قطعیت حکم و یا فراهم نمودن موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم توسط محکوم علیه ، اجرای حکم موقوف می شود و در اجرای قسمت اخیر ماده 12 محکوم خواهد بود که به دستور د ادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.بدین ترتیب موضوع نسخ ضمنی قسمت اخیر ماده 12 منتفی بوده و با تبدیل حبس به جزای نقدی در حکم در مورد چک های کمتر از ده میلیون ریال گذشت شاکی و یا پرداخت وجه چک منتهی به پرداخت یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم می گردد.
ب ) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.وکیل در کرج
ج )  چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سالمحکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقوام اصدار چک های بلا محل نموده باشد ، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود .دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک یا قائم مقام قانونی آن .کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر این که انتقال قهری باشد.
هر گاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ه ) مو قعیت چک در حقوق بازرگانی
1-اوراق چک منحصرا از طرف بانک های قانونی در اختیار مشتریان گذارده می شود .
2- محال علیه الزاما بانک قانونی است .
3- تحقق جرم صدور چک پرداخت نشدنی منوط به استفاده از همان اوراق دسته چکی است که از طرف بانک های قانونی به مشتری تحویل شده است.
4- فقط دارنده چک حق شکایت کیفری دارد.
5- مهلت شکایت کیفری محدود به 6 ماه از تاریخ ارائه چک به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت است .
6- مرور زمان تعقیب و مجازات چک بلا محل مطروح در مراجع قضائی کیفری باتوجه به قانون امور کیفری 5 سال است .


اگر در موضوع چک اطلاعات ندارید و به مشکل برخورد کرده اید با وکلا و مشاورین ما تماس بگیرید.32400680-026


کلید واژه :

چک پرداخت نشدنی ,چک بلا محل ,چک برگشتی ,وکیل در کرج


مطالب حقوقی :

 

 

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680