مقالات

سرقت مسلحانه

سرقت مسلحانه خارج از شمول حد به موجب قوانین متفرقه وکیل در کرج
برای مواردی که سرقت جامع شرایط مستلزم حد سرقت نبوده ولی ارتکاب آن مقرون به آزار و تهدید صاحبخانه و یا ضمن حمله دسته جمعی در بانک ها یا صرافی ها یا جواهرفروشی ها و نظایر آنها یا منازل و مسکن اشخاص باشد قوانینی وجود دارد که به علت عدم احراز مخالفت آنهابا شرع مقدس دارای وجه قانو نی می باشند.
سرقت مسلحانه از بانک ها و نظایر آن
به این منظور که چند نفر مسلحانه به طور دسته جمعی به بانک ها یا صرافی ها و نظایر آن ها برای سرقت حمله کنند .مجازات چنین سارقانی  حبس دائم یا اعدام است .هر گاه دو یا جند نفر با اجتماع و مواضعه قبلی به بانک ها یا صرافی ها و یا جواهر فروشها به طور کلی به هر محلی که در آن وجوه نقد یا اوراق بهادار یا سایر اشیاء قیمتی معمولا وجود دارد به قصد سرقت و ربودن اموال ، مسلحانه حمله ببرند ( هر چند ، یک نفر از آنها مسلح باشد) هر یک از مرتکبین در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد و در صورتی که سرقت با ربودن مال یا قتل واقع نشده باشد هر گاه اراده مرتکبین در آن تاثیر نداشته مجازات هر یک از مرتکبین حبس جنائی درجه یک از ده تا پانزده سال و اگر اراده مرتکبین در آن تاثیر داشته مجازات آن حبس جنائی درجه دو از دو تا پنج سال خواهد بود..
سرقت مسلحانه در منزل یا مسکن اشخاص وکیل در کرج
هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگر چه یک نفر آنها حامل سلاح باشد و یا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس بر آیند  و هیچ یک از آنها هم مسلح نباشند در دادگاه نظامی محاکمه و به  مجازات مقرر در بند الف ماده 408 قانون دادرسی و کبفر ارتش محکوم خواهند شد. هر گاه مرتکب دارای اسلحه ناریه باشد به حبس دائم یا اعدام محکوم خواهند شد . در صورتی که دارای اسلحه ناریه نباشد به حبس جنائی درجه یک از 3 تا 15 سال محکوم می شود .در صورتی که ساکنین محل مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری ز بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح و یا ضرب سارقین شوند از مجازات معاف خواهند بود و هم چنین اگر متهم یا متهمین به سرقت به اخطار مامورین انتظامات تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیر اندازی مامورین ،مجروح یا مقتول گردند مامورین انتظامی از مجازات معاف می باشند.


اگر از شما سرقت شده است برای دفاع از اموال خود با مشاورین و وکلای ما تماس بگیرید.32400680-026


کلید واژه ها :

سرقت مسلحانه,دستبرد از بانک,سرقت از منزل،مجازات انواع سرقت,وکیل در کرج


مطالب حقوقی بیشتر :

 

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680