مقالات

رشاء و ارتشاء

ارتشاء
از جرایم عمدی است و احراز قصد مجرمانه مرتکب برای تحقق جرم ضروری است.وکیل در کرج
عنصر معنوی  ارتشاء :
صرف کشف وجه مورد  ادعا از متهم به اخذ رشوه دلیل بر بزهکاری او نیست، بلکه رضایت مرتشی به اخذ وجه وتبانی او با راشی از ارکان تشکیل دهنده بزه اخذ رشوه است ، بنابراین اگر متهم مدعی شود که شاکی به حیله و بدون اطلاع پول  را در جیب او گذاشته است ، عدم توجه به این امر نقض در تحقیق و موجب نقض دادنامه است .و لذا وجهی که در غیاب کارمند و بدون توافق و اطلاع و تبانی با و ی در کشوری میز او گذارده شود ، به علت فقدان عنصر معنوی برای ارتکاب جرم نمی تواند جرم تلقی شود .
اگر متهم مدعی باشد که وجوه را در مقابل انجام کار خارج از وقت اداری گرفته است ، دادگاه باید به دلایل آن رسیدگی کند.
دادن مبلغی به کارمند دولت به رسم انعام در حالی که کارمند مزبور هیچ نوع مداخله ای در کار نداشته ( بدون تقاضای انجام امری یا امتناع از امری که از وظایف او به شمار آید ) رشوه محسوب نشده و مشمول مقررات دیگر کیفری نیز نخواهد بود.
ارتشاء از جرایم عمدی مطلق است و انجام دادن یا ندادن کار توسط مامور دولت تاثیری در تحقق جرم ندارد و با گرفتن مال جرم ارتشاء محقق می شود.
مجازات مرتکبین رشاء و ارتشاء
مجازات  راشی : حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق وکیل در کرج
مجازات مرتشی:
1- اگر قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از 20/000 ریال نباشد برای افراد پایین تر از مدیر کل یا همطراز آنها 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت و برای مدیر کل یا همطراز یا بالاتر از آن انفصال دائم از خدمات دولتی.
2- اگر قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از 20/000 ریال و تا 200/000 ریال باشد برای افراد پایین تر از مدیرکل یا همطراز از یک تا سه سال حبس  و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت  از شش ماه تا سه سال واگر در مرتبه مدیر کل یا همطراز یا بالاتر باشد یک تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت وجه یا مال ماخوذ و انفصل دائم از خدمت دولت.
3- اگر قیمت وجه یا مال ماخوذ بیش از 200/000 ریال تا 1/000/000 ریال باشد برای افراد پایین تر از مدیر کل یا همطرازحبس از دوتا پنج سال حبس از و جزای نقدی معادل قیمت وجه یا مال ماخوذ وتا 74 ضربه شلاق و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و برای افراد بالاتر از مدیر کل یا همطراز حبس از دو تا پنج سال ،جزای نقدی معادل قیمت وجه یا مال ماخوذ و تا 74 ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی .
4- اگر قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از 1/000/000 ریال باشد برای افراد پایین تر از مدیر کل و همطراز حبس از پنج تا ده سال و جزای نقدی معادل قیمت وجه یا مال ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق و برای مدیر کل یا بالاتر همین مجازات به اضافه انفصال دائم .


برای اطلاعات بیشتر در رابطه با رشاء و برخورد با آن با ما تماس بگیرید.32400680-026


کلید واژه ها:

رشوه دادن یا گرفتن , رشاء , ارتشاء , مجازات رشوه گیران , باج گرفتن,وکیل در کرج


مطالب بیشتر:

 

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680